Wednesday, 26 December 2012

Contoh Soalan KRT 3013

soalan KRT 3013, boleh buat rujukan. Ada tanda / atau m/s ialah jawapan yang dicari. Yang lain boleh bagi tahu jawapan?

Soalan Objektif (40 markah)
Arahan: Tandakanjawapan yang betul pada kertasjawapan OMR.

1.Pengertian sebenar teknologi pendidikan memfokus kepada menyediakan peralatan (tools) untuk
_______________ dan juga ______________ yang digunakan.
A. aplikasi, tujuan pendidikan, proses
B. interaksi, tujuan pendidikan, aplikasi
C. proses, tujuan pendidikan, peralatan dan bahan
D. pengetahuan, tujuan pendidikan, peralatan dan bahan

2. Manakah antara berikut merujuk kepada peralatan (tools)?
A. Menyediakan celik teknologi maklumat kepada pengguna.
B. Sebagai pertindihan gabungan media, sistem instruksional dan sistem sokongan berasaskan
     komputer.
C. Mengintegrasikan teknologi secara berkesan ke dalam pendidikan dengan keperluan infrastruktur
     teknologi dan latihan guru.
D. Sebagai rujukan kepada teknologi pendidikan dan teknologi instruksional yang meresap masuk ke
     dalam jurnal-jurnal dan majalah melalui pendidikan.

3. Di antara era berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan sejarah enggunaan komputer dalam
     pendidikan?
A. Era Internet
B. Era Minikomputer / (m/s 6)
C. Era Mikrokomputer
D. Era Pra Penggunaan Mikrokomputer

4. Sejarah ringkas penggunaan komputer dalam pendidikan boleh dibahagikan kepada tiga era yang
    penting. Manakala penilaian koswer pula bermula pada era
A. Multimedia
B. Mikrokomputer (m/s7)
C. Pra Multimedia
D. Pra Mikrokomputer

5. Sistem pendidikan telah bertukar daripada kaedah pengajaran berasaskan instruksional kepada
    kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Berikut rnerupakan kaedah sokongan instruksional yang
    baharu kecuali ________________
A. perkongsian maklumat M/s 11 dan 12
B. perkongsian intelektual
C. pembelajaran secara koperatif
D. penyelesaian masalah dan pemikiran tahap tinggi

6. Teknologi pendidikan timbul daripada beberapa bidang pendidikan danlatau masyarakat yang
     mengakibatkan kewujudan ______________ perspektif utama.
A. dua
B. tiga
C. lapan
D. empat m/s 14

7. Perisian instruksional berbentuk ________________ mampu menyediakan suatu persekitaran
    pembelajaran yang menyerupai situasi atau keadaan sebenar seperti latthan memandu, latthan
    peperangan atau latihan pengendalian peralatan mahal atau merbahaya.
A. tutorial
B. simulasi m/s56
C. latih-tubi
D. Sistem Pembelajaran Bersepadu (ILS)

8. ______________ merupakan suatu strategi penyampaian yang menggabungkan kesemua sembilan
    peristiwa pembelajaran (Gagné, Wager dan Rojas, 1981) dan berupaya dijadikan bahan pembelajaran
    kendiri bagi seseorang murid.
A. Latihtubi
B. Simulasi
C. Tutorial m/s55
D. Kajiankes

9._________________ ialah usulan penerangan formal tentang pçnghasilan, pemumian atau
    pembatalan sesuatu kontrak, aktivitì, atau tugas yang ingin dilaksanakan.
A. Prosiding
B. Kertas Kerja m/s 22
C. Laporan Projek
D. Kertas Cadangan (Proposal)

10. Cikgu Dhía mengajar subjek Sains yang memerlukan para pelajarnya berfikir, menganalisis dan
      meramal dapatan ketika membuat sesuatu eksperimen. Apakah strategi penyampaian pembelajaran
      yang terbaik boleh digunakan oleh Cikgu Dhia dalam membangunkan perisian ìnstruksional bagi        
      subjek tersebut?
A. Simulasi /
B. LatihTubi
C. Penyelesaian Masalah
D. Permainan Instruksional

1 1. _________________ merupakan platform yang sesuai untuk membangunkan Sistem Pembelajaran
       Bersepadu (ILS) yang lengkap secara mudah. m/s 60
A. Joomla
B. Moodle
C. Blogspot
D. Google doc /

12. Sejarah perlaksanaan teknologi pendidikan di sekolah telah membuktikan bahawa
________________________
A. teknologi merupakan kaedah pengajaran yang termahal
B. pendidik-pendidik perlu mahir dalam satu bidang teknologi
C. guru akan kekal sebagai pelengkap dalam sistem pendidikan
D. sekolah perlu menyediakan lebih peruntukan untuk kemudahan rangkaian / m/s21

1 3. Di antara berikut, yang manakah bukan rasional penggunaan teknologi dalam pendidikan?
A. Meningkatkan motivasi pelajar.
B. Meningkatkan produktiviti kerj a.
C. Mengurangkan beban tugas guru. /
D. Mewujudkan pembelajaran secara koperatif.

14. Cikgu Mazlan telah mengisi markah ujian setiap pelajar dengan menggunakan perisian hamparan
       elektronìk. Seterusnya beliau ingin menyusun gred pelajar berdasarkan markah tersebut. Pilih ciri   
       yang paling sesuai yang boleh digunakan oleh Cikgu Mazlan untuk tujuan ini.
A. Isihan (Sort) m/s 69
B. Rumus (Formula)
C. Fungsi (Function)
D. Kiraan Secara Automatik (Automatic Recalculation)

15. Sekolah Wira Negara menyimpan maklumat pelajar di dalam satu pangkalan data. Jika guru kelas
       ingin mendapatkan alamat pelajar tertentu, beliau perlu menggunakan fungsi ___________________.
A. isihan (sort)
B. borang (form)
C. laporan (report) m/s 72
D. pertanyaan (query)

16. Semua pemyataan berikut benar mengenai perisian pemproses perkataan kecuali
A. memformat teks kepada grafik
B. menyemak ejaan dan menyediakan cadangan daripada kamus m/s 66
C. menyunting bersama setelah diubah kepada format Google doc
D. menyediakan kemudahan untuk disimpan dalam format laman Web

1 7. Jika seorang guru ingin membina beberapa versi soalan daripada peperiksaan yang sama dan
       mencetak soalan tersebut untuk pelajar mendudukinya, manakah pilihan perisian yang paling sesuai
       digunakan?
A. Penyusun ujian
B. Penjanaujian m/s 80
C. Pemprosesujian
D. Penganalisis ujian

18. Imej atau paparan visual yang kaku seperti foto, gambar, lakaran, ilustrasi, carta, graf dan
       seumpamanya dikenali sebagai __________________
A. teks
B. grafik /
C. animasi
D. alat pengarangan multimedia

1 9. Manakah di antara berikut merupakan format bagi video? m/s105
A. *.wav          B. *.mp3          C. *mp4           D. *mjd

20. Alat pengarangan ini digunakan untuk membantu guru membangunkan aplikasi multimedia secara
       berpakej. Ia menggunakan sela masa sebagai metafora persembahan yang mana elemen objek disusun
       sepanjang tempoh masa (time line) dengan resolusi setinggi 1/30 saat atau lebih. Setiap kerangka
      (frame) disusun dan dilaksana mengikut masa yang ditetapkan. Alat pengarangan ini merupakan alat
      pengarangan berasaskan ________________
A. ikon
B. masa /
C. grafik
D. navigasi


2 1. Manakah di antara berikut merupakan aplikasi komunikasi serentak/segerak (synchronous)?
A. Twitter, Blog, Emel
B. Emel, Facebook, Blog.
C. Ruang Sembang, Sidang Video.
D. Ruang Sembang, Facebook, Sidang Video. /

22. Tujuan Domain Name System ataupun singkatannya DNS adalah untuk
A. penghantaran emel lebih pantas
B. pengelasanjenis komputer yang digunakan
C. menentukan alamat bagi File Transfer Protocol
D. menentukan pelayan Web yang mengandungi alamat Internet Protocol (IP) m/s116

23. Manakah di antara salah satu peralatan berikut tidak diperlukan untuk menghubungkan komputer
      dengan Internet?
A. Router
B. Modem
C. CD-ROM /
D. Talian telefon

Perisian ini digunakan untuk mengubahsuai sesuatu imej yang diperoleh daripada sumber asal agar
sesuai digunakan di dalam pembangunan sesebuah projek multimedia
24. Pernyataan di atas adalah menerangkan tentang ___________________
A. Perisian grafik /
B. Perisian penjana ujian
C. Perisian penerbitan atas meja
D. Perisian penyelidikan dan rujukan

25. Penggunaan komputer dalam kehidupan harian telah meningkat secara mendadak kerana
___________________________
A. senibina komputer yang semakin kompleks
B. jumlah arahan pemproses semakin bertambah
C. stuktur fizikal perkakasan menjadi lebih kecil dan efisien
D. kadar mampu milik yang tinggi memandangkan harganya yang lebih murah /

26. Di antara pernyataan berikut, yang manakah yang tidak benar tentang penggunaan teknologi
       maklumat dan komunikasi (ICT) dalam penilaian?m/s135
A. ICT boleh menyediakan pelbagai jenis ujian seperti pelbagai pilihan dan mengisi tempat kosong.
B. Menggunakan ICT dalam penilaian dapat mengurangkan kesilapan pengiraan markah, gred dan aras
     keupayaan individu.
C. Penggunaan ICT dalam penilaian dapat mengukur keupayaan individu dengan lebih tepat sekiranya
    dirancang dengan baik.
D. Akibat kelemahan dalam ICT, penggunaannya dalam penilaian banyak bertentangan dengan teori
    pembelajaran tingkahlaku, kognitifdan konstruktif.

27. Manakah di antara berikut merupakan j enis ujian yang paling sesuai menggunakan komputer?m/s130
A. Melengkapkan penyataan, menyisip, esei dan diagnosis.
B. Pelbagai pilihan, demonstrasi, konstruk angka dan membina kiasan.
C. Pilihan betul/salah, pelbagai pilihan, menyusun hierarki dan memadan.m/s130
D. Pilihan betul/salah, pelbagai pilihan, membina peta konsep dan temu duga.


28. Ayu ingin mencari perkataan eradication. Dia ingin mengetahui makna perkataan tersebut secara
       cepat. Satu program digelar ______________ dapat membantu Ayu dalam cariannya.
A. atlases
B. encyclopedia
C. mapping tool
D. dictionaries and thesaurus /

29. Pakej ______________ melaksanakan pengiraan yang melibatkan pelbagai prosidur. Para guru dan
       pelajar menggunakan pakej ini untuk menganalisa data daripada eksperimen dan projek kajian.
A. Statistik m/s85
B.Sistem Maklumat
C.Buku Gred Elektronik
D.Pengumpulan dan Analisis

30. Dokumen adalah bentuk dokumen yang diterima secara universal.
A. PDF /
B. text
C. writer
D. notepad

3 1. Di antara kelebihan perisian sumber terbuka (open source software) adalah
A. tidak mudah diancam virus
B. menyediakan pilihan percuma bagi program perisian yang popular /
C. menyediakan ruangan penyimpanan yang mudah secara atas talian
D. mempunyai format yang mudah alih (portable) agar ianya mudah dicapai dan fleksibel

32. Di antara perisian berikut, yang manakah paling sesuai untuk kegunaan guru mata pelajaran Geografi
      di sekolah?
A. Atlas elektronik m/s 90
B. Perisian Sistem Maklumat Pelajar
C. Perisian penerbitan atas meja (desktop publishing)
D. Perisian Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer-Aided Design @ CAD)

33. Penggunaan bahan daripada Internet tanpa kebenaran merupakan salah satu isu etika yang
       tergolong dalam kategori ________________
A. plagiat /
B. undang-undang siber
C. kualiti kerja kursus yang rendah
D. sumber bahan yang diragui (anonymity)

34. Penilaian dalam pendidikan diadakan bertujuan untuk ________________
I. mengesan kelemahan pengajaran.
11. menilai prestasi atau kemajuan murid.
111. mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau (prior learning knowledge).
Iv. membantu penyelidikan pendidikan dalam bentuk kajian tindakan (action research).
A. I dan 11 sahaja.
B. I, 11 dan 111 sahaja.
C. I, 111 dan IV sahaja.
D. I,II,IIIdanIV. m/s 135


35. Para guru menggunakan perisian penjana soalan untuk membina bank soalan dan menjana pelbagai
       versi ujian daripadanya. Kelebihan perisian penjana soalan adalah;
I. Bank item ujian
11. Generasi soalan yang rawak
111. Pembinaan ujian dan proses mengulangkaji
Iv. Pemilihan soalan-soalan berdasarkan kriteria
A. I dan 11 sahaja.
B. Ildanlllsahaja.
C. I, 11 dan 111 sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV. m/s80

36. Manakah di antara berikut merupakan kategori perisian pengurnpulan data dan analisis.
I. Sistem maklumat staf
11. Sistem maklumat murid
111. Perisian buku gred elektronik
Iv. Perisian perancangan pengajaran
A. I, 11 dan 111 sahaja. m/s 84
B. I,IldanlVsahaja.
C. I, IIdan IV sahaja.
D. I, 11, 111 danlV.

37. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru bagi memastikan proses integrasi teknologi dalam
      pengajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan adalah kemahiran
I. teknologi
11. pedagogi
111. sosiologi
IV. kandungan mata pelajaran
A. I, 11 dan 111 sahaja.
B. I, 11 dan IV sahaja. m/s19 m/s40
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV.

38. Manakah di antara berikut merupakan pelayar Internet (Browser)?
I. Mozilla Firefox.
11. Google Chrome.
111. Internet Explorer
Iv. Netscape Navigator.
A. I dan lllsahaja.
B. 11 dan 111 sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV. /

39. Pemyataan-pemyataan manakah yang benar berkaitan Sistem Pembelajaran Bersepadu (ILS)?
I.    ILS merupakan satu pusat bagi murid dan guru memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran.
11. ILS boleh menyimpan rekod murid seperti markah tugasan serta boleh dicetak oleh guru untuk
      Tujuan pemantauan dan simpanan.
111. ILS terdiri daripada kombinasi pembelajaran berasaskan perisian instruksional serta sumbersumber
      lain yang diperolehi melalui sistem rangkaian.
Iv. ILS adalah model pengkomputeran sistem masa nyata atau imaginasi yang direkabentuk untuk
      mengaj ar bagaimana sesuatu sistem bekerja berfungsi.

A. I dan lll sahaja.
B. I, 11 dan 111 sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I,II,IIIdanIV. /

40. Manakah di antara berikut merujuk kepada kesan kegunaan grafik dalam bidang multimedia?
I. Memberi kesan emosi dan humor.
11. Memberi gambaran visualisasi data dan maklumat.
111. Menghasilkan persembahan maklumat dengan lebih menarik.
IV. Menghasilkan tekstur latar belakang yang cantik dan berkesan.
A. I, 11 dan 111 sahaja.
B. I, 111 dan IV sahaja.
C. 11, 111 dan IV sahaja.
D. I, 11, 111 dan IV.

Contoh soalan drp sahabat fb.

2 comments:

  1. Terima kasih cikgu kerana memberi panduan dan bayangan tentang bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam exam nanti.....

    ReplyDelete
  2. Soalan semalam ada yg sama, ada yg diubah sikit dan ada yg tak tahu langsung...

    ReplyDelete